Over de WRR

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) informeert en adviseert regering en parlement over grote maatschappelijke vraagstukken.

Taak

De WRR heeft tot taak om regering en parlement van wetenschappelijk en onafhankelijk advies te voorzien over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en te verwachten knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken, en draagt waar nodig beleidsalternatieven aan.

Werkwijze

Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld. Daarnaast ontvangt de WRR adviesvragen van het kabinet. Alle ideeën worden verzameld en uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen het op zijn agenda zet. Het gaat daarbij altijd om domein- of sectoroverstijgende vraagstukken gericht op de lange termijn.

Bij zijn onderzoek werkt de WRR samen met universiteiten, andere adviesraden, planbureaus en beleidsmakers. Door gebruik te maken van beschikbare kennisbronnen en uitgebreid met maatschappelijke partijen in te gesprek te gaan slaat de WRR de brug tussen wetenschap en beleid. Zo zijn adviezen en verkenningen niet alleen goed onderbouwd, maar sluiten deze ook aan bij de samenleving.

Kwaliteit

De WRR vindt de kwaliteit van zijn adviesrapporten belangrijk. Daarom wordt elke publicatie een aantal malen aan interne en externe deskundigen voorgelegd en van commentaar voorzien.

Evaluatie

Elke vijf jaar wordt de WRR geëvalueerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De laatste visitatie vond plaats in 2017. De aanbevelingen van de commissie spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de organisatie.

De rapporten van de evaluatiecommissies zijn hier te vinden.