Evaluatie

De kwaliteit van de WRR-adviezen wordt allereerst geborgd door interne collegiale toetsing. Voor elke publicatie-in-wording geldt dat deze meerdere malen voor intern commentaar aan alle collega’s wordt voorgelegd. Projectgroepen worden soms meerdere malen teruggestuurd naar de schrijftafel. De WRR kent ook een externe kwaliteitsbewaking. Analyses en adviezen worden becommentarieerd door externe deskundigen tijdens conferenties, expertsessies met beleidsmakers en wetenschappers. Ook vindt schriftelijke peer review door externen plaats. Deze investering betaalt zich terug in publicaties die de toets der kritiek kunnen doorstaan.

Elke vijf jaar wordt de WRR geëvalueerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. Elke vijf jaar wordt de WRR geëvalueerd door een onafhankelijke visitatiecommissie. De laatste visitatiecommissie (2022) stond onder voorzitterschap van prof. dr. Vinod Subramaniam, voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente. De aanbevelingen van de visitatiecommissies spelen een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de organisatie.