Spiegel naar de toekomst: evaluatie van de WRR

In Spiegel naar de toekomst: evaluatie van de WRR presenteert de Commissie Rinnooy Kan zijn bevindingen en aanbevelingen naar aanleiding van de evaluatie van het werk en de werkwijze van de WRR.

Eind 2000 besloot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid over te gaan tot een evaluatie van de WRR. De evaluatie die is uitgevoerd, kent drie onderdelen. Als eerste stap heeft de raad een zelfevaluatie opgesteld. Hierin geeft hij een korte analyse van de eigen taakopvatting en werkzaamheden. Deze beoordeelt hij vervolgens tegen de achtergrond van zijn wettelijke taakomschrijving en zijn veranderde omgeving. Deze zelfevaluatie is op 10 april 2001 door de raad vastgesteld en kwam hiermee beschikbaar als input voor de externe commissie. Hierop heeft de externe evaluatiecommissie haar bevindingen over de taak en de taakinvulling van de WRR in een rapport neergelegd. De commissie heeft haar oordelen mede gevoed door een aantal externen te vragen naar hun indrukken en opvattingen over de WRR.