Klimaatbeleid

De wereldwijde klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar een meer duurzame economie stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Ook de gevolgen van klimaatverandering brengen stevige opgaven met zich mee. De stijging van de zeespiegel, droogte, veranderingen in de watertoevoer via de rivieren, en fluctuaties in het weer vragen om ingrijpende aanpassingen in de inrichting van het land. Nationaal en internationaal heeft Nederland zich gecommitteerd aan beleid om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en aan beleid om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen ervan (adaptatie). Maar veel moeilijke keuzes voor de korte en lange termijn moeten hierin nog worden gemaakt. 

Het WRR-project ‘Klimaatbeleid’ richt zich op twee aspecten van het klimaatbeleid in het bijzonder: klimaatrechtvaardigheid en langetermijnbeleid.

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatbeleid raakt burgers en bedrijven op verschillende manieren, afhankelijk van bijvoorbeeld de leef- en woonsituatie, de locatie of de aard van de bedrijvigheid. Dat betekent dat de gevolgen van klimaatbeleid niet gelijk zijn verdeeld. Klimaatbeleid raakt ook aan de inrichting van landschappen en ecosystemen, waar ruimte schaars is. Met de aandacht voor klimaatrechtvaardigheid wil de WRR bijdragen aan de ontwikkeling van geschikte denkkaders om tot een eerlijke verdeling van de lusten en vooral de lasten van de klimaatverandering en het klimaatbeleid te komen. De WRR draagt hiermee mede bij aan het verzoek van het Kabinet om onderzoek te doen naar verdelingsvraagstukken van klimaat gerelateerde risico’s. Dit verzoek volgde op de Initiatiefnota “Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstuk 35 446, Vergaderjaar 2019-2020).

Langetermijnbeleid

In dit project ligt de focus ook op de ontwikkeling van beleid voor de lange termijn – tot na 2050. Daarmee wil de WRR bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatbeleid dat flexibel is en op nieuwe ontwikkelingen kan reageren. Maar ook robuust genoeg om de voor klimaatverandering noodzakelijke aanpassingen in sociale, economische en technologische infrastructuren te garanderen. Het project sluit aan op de ‘Langetermijnstrategie Klimaat’ die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 25 november 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

OnderzoeksfaseIn onderstaande tijdlijn de huidige fase van dit project: