Klimaatbeleid

De wereldwijde klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de overgang naar een meer duurzame economie stelt de samenleving voor grote uitdagingen. De stijging van de zeespiegel, droogte, veranderingen in de watertoevoer via de rivieren en schommelingen in het weer vragen om ingrijpende aanpassingen in de inrichting van ons land. Nationaal en internationaal heeft Nederland zich gecommitteerd aan beleid dat zowel klimaatverandering wil tegengaan (mitigatie) als het hoofd kan bieden aan de gevolgen ervan (adaptatie). Maar de moeilijke keuzes moeten nog worden gemaakt.

Klimaatrechtvaardigheid

Met veel aandacht voor klimaatrechtvaardigheid wil de WRR in zijn project ‘Klimaatbeleid’ geschikte denkkaders ontwikkelen om tot een eerlijke verdeling van de lusten en vooral de lasten van klimaatverandering en -beleid te komen. Daarnaast ligt de focus ook op de ontwikkeling van langetermijnbeleid – tot na 2050. Daarmee willen we een bijdrage leveren aan een flexibel en robuust klimaatbeleid dat niet alleen op nieuwe ontwikkelingen kan reageren, maar ook de noodzakelijke structurele aanpassingen in sociale, economische en technologische infrastructuren garandeert.


De WRR draagt hiermee bij aan het verzoek van het kabinet om onderzoek te doen naar verdelingsvraagstukken van klimaat gerelateerde risico’s. Dit verzoek volgde op de Initiatiefnota “Van oliedom naar gezond verstand: verduurzaming van de financiële sector” (Kamerstuk 35 446, Vergaderjaar 2019-2020). Het project sluit aan op de ‘Langetermijnstrategie Klimaat’ die door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat op 25 november 2019 is aangeboden aan de Tweede Kamer.

Eerdere publicaties rondom dit onderwerp

Tijdlijn

In onderstaande tijdlijn zijn de activiteiten van de projectgroep te zien tijdens de verschillende fases van het adviestraject (van verkenning tot evaluatie).