Kabinetsreactie WRR-rapport ‘Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten’

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid vastgesteld.  Een rechtvaardige verdeling van de lusten en de lasten van het klimaatbeleid is enorm belangrijk. Het kabinet is daarom dankbaar voor het rapport, omdat het hiervoor diverse handvatten biedt. 

In zijn reactie zet het kabinet de 10 verdelingsprincipes centraal. De principes zijn toepasbaar op verschillende soorten klimaatkosten, zoals mitigatie, adaptatie en klimaatschade. Tevens is het kabinet voornemens om het rapport te vertalen in een concrete handreiking voor beleidsmakers in het Beleidskompas. Het Beleidskompas is ontwikkeld om het beleidsvoorbereidingsproces goed vorm te geven.
 

Over het rapport

Rechtvaardigheid moet, net als doelmatigheid en rechtmatigheid, een belangrijke pijler zijn van het Nederlandse klimaatbeleid. Het klimaat en het klimaatbeleid zullen de komende decennia veranderen. Niet alleen moet de CO2-uitstoot in 2050 teruggebracht zijn tot netto nul, ook zal Nederland steeds meer te maken krijgen met een stijgende zeespiegel en extreem weer. Deze opgaven gaan gepaard met hoge kosten. Als de verdeling van deze klimaatkosten niet als rechtvaardig wordt ervaren, komt het draagvlak voor het klimaatbeleid onder druk. In het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten doet de WRR daarom drie aanbevelingen: (1) Verbreed het debat en behandel het klimaatbeleid als een verdelingsvraagstuk. (2) Veranker de aandacht voor rechtvaardigheid in het beleidsproces door verdelingsbeginselen stelselmatig en vroegtijdig expliciet te maken. (3) Zorg voor institutionele borging en toetsing van de aandacht voor een rechtvaardige verdeling van klimaatkosten.