Deel kunstwerk van Hendrik Werkman
© Hendrik Werkman

Migratiediversiteit

In veel gemeenten neemt de migratiediversiteit steeds verder toe. De migranten die zich in de 21e eeuw in Nederland vestigen, komen uit alle delen van de wereld, verschillen onderling sterk in opleidingsniveau en sociaaleconomische positie, in migratiemotieven en in verblijfsduur en -status. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam behoren tot de meest diverse steden ter wereld waarin minderheden de meerderheid vormen. Ook veel grensgemeenten en randgemeenten rondom de grote steden hebben een  zeer diverse samenstelling gekregen. Deze veranderingen hebben hun weerslag op de Nederlandse samenleving.

In dit project staan we stil bij de maatschappelijke kansen en knelpunten die de toegenomen diversiteit met zich meebrengt. De vraag is hoe steden daarmee om kunnen gaan. De WRR wil bijdragen aan een effectiever beleid voor de omgang met migratiediversiteit. Door het ontwikkelen van een meer decentraal beleidsperspectief (wat is er lokaal nodig, hoe kan de nationale overheid daarbij faciliteren en wat betekent dat voor onze Europese agenda?) zouden overheden kansen van migratiediversiteit beter kunnen benutten en knelpunten eerder kunnen voorkomen. De centrale onderzoeksvraag voor dit project luidt voorlopig:

Hoe kunnen (de)centrale overheden omgaan met groeiende migratiediversiteit in steden en regio’s?

Doelstellingen

De doelstellingen van het WRR-project zijn:

  • Het zichtbaar maken van de huidige migratiediversiteit door preciezer de diverse samenstelling van de Nederlandse bevolking en de nieuwe instroom van diverse migrantengroepen in kaart te brengen.
  • Het analyseren van de gevolgen van migratiediversiteit, in het bijzonder voor economische ontwikkeling en sociale samenhang in Nederland. Daarbij zullen verschillende schaalniveaus worden onderzocht (regio, gemeente, wijk en lagere schaalniveaus).
  • Het analyseren hoe steden elders in Europa omgaan met migratiediversiteit en het inventariseren van lessen voor beleidsmakers.
  • Het adviseren hoe gemeenten en rijksoverheid kunnen komen tot effectiever beleid voor de omgang met migratiediversiteit (beleidsalternatieven en handelingsperspectieven).

Animatie

Deze animatie geeft een toelichting op de WRR-verkenning: De nieuwe verscheidenheid. Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland.

Toelichting op WRR-verkenning: De nieuwe verscheidenheid

VOICE-OVER: Dit is Nederland.

Migratie speelt de afgelopen 50 jaar een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving.

Steeds meer inwoners van Nederland hebben een migratieachtergrond.

Hoe ziet die groep Nederlanders met een migratie-achtergrond er nu uit?

Wie met een oude blik kijkt, ziet alleen een paar grote groepen.

Maar in werkelijkheid is de verscheidenheid veel groter.

De diversiteit naar herkomstlanden in Nederland neemt toe.

Hoe komt dat?

Vroeger kwam er een grote groep migranten uit een klein aantal landen. De laatste jaren komen er kleine groepen migranten uit een groot aantal landen.

En deze trend zet zich waarschijnlijk door.

Diversiteit drukken we uit met de Herfindahl-Hirschman-Index, kortweg HHI.

Die geeft aan hoe groot de kans is dat twee willekeurige personen uit een gebied tot verschillende herkomstgroepen behoren.

Een lage HHI duidt dus op weinig diversiteit, een hoge HHI op veel diversiteit.

We zien grote verschillen in diversiteit tussen gemeenten.

En we zien ook grote verschillen binnen gemeenten.

Zo kent Den Haag sterke verschillen in diversiteit per wijk.

Wat is nu het effect van diversiteit op sociale cohesie en economische groei?
 
Sociale cohesie is een ruim begrip.

We onderzochten 3 aspecten van dat begrip met elk verschillende variabelen: sociaal kapitaal, verliesgevoelens en sociale veiligheid.

Uit onderzoek door Nederlandse collega's blijkt dat diversiteit niet negatief samenhangt met algemeen vertrouwen en met vrijwilligerswerk, een vorm van burgerparticipatie.

Ook blijkt dat veel mensen met een Nederlandse achtergrond verlies van zeggenschap, cultuur en identiteit ervaren door immigratie

In ons eigen onderzoek vonden we significante en relevante verbanden met diversiteit.

Zo hangt een hogere diversiteit negatief samen met buurtcohesie, als element van buurtverhoudingen.

En hangt het ook negatief samen met verliesgevoelens van thuis

De relatie tussen diversiteit en sociale veiligheid is een bijzondere.

Enerzijds hangt een hogere diversiteit samen met een grotere kans op delinquentie
 
Maar bij een bepaald niveau treedt een plafond-effect op: de diversiteit neemt toe, maar de kans op delinquentie niet.

Anderzijds blijft het onveiligheidsgevoel bij een hogere diversiteit stijgen.

Het verband tussen diversiteit en economische groei is niet eenduidig.

Uit de literatuur leiden we af:

Enerzijds kan diversiteit creativiteit en innovatie stimuleren.

Anderzijds kan het tot communicatieproblemen leiden.

Als we kijken naar Nederland als geheel is er op regionaal niveau geen significant verband tussen toenemende diversiteit naar herkomst en economische groei.

Dat ligt echter anders als we ons beperken tot de regioÕs in West-Nederland. Daar vinden we een significant negatief verband tussen toenemende diversiteit en economische groei.

We concluderen kortom 3 dingen.

1. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst heeft een structureel karakter.

2. De nieuwe verscheidenheid naar herkomst verschilt tussen en binnen gemeenten.

3.  In buurten met veel verscheidenheid is het samenleven ingewikkelder.

Wat kunnen overheden nu doen in reactie op de toegenomen diversiteit?

1. Beter zicht krijgen op diversiteit naar herkomst

2. Instellingen beter toerusten op diversiteit

3. Zorgen voor een eerlijke behandeling van alle groepen

4. Alle burgers wegwijs maken

5. Verbinding tussen bewoners bevorderen

En

6. De sociaaleconomische positie van burgers verbeteren

Voor meer informatie

Raadpleeg de website

In beeld staat de URL: www.wrr.nl

Deelproducten

Het WRR-project leidt tot een reeks van deelproducten: