Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - juni 2024

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

Aankondiging WRR-rapport Nederland in een fragmenterende wereldorde

Op 2 juli presenteert de WRR het rapport Nederland in een fragmenterende wereldorde. In dit rapport analyseert de WRR de belangrijkste geopolitieke verschuivingen aan de hand van drie assen van fragmentatie: machtspolen, tonelen van machtsuitoefening en wereldbeelden. De Raad beargumenteert dat deze verschuivingen ook voor Nederland ingrijpende consequenties hebben. De internationale verhoudingen zijn complexer, turbulenter en grimmiger geworden. Er zal vaker sprake zijn van spanningen tussen belangen die voor Nederland blijvend van wezenlijk belang zijn, in het rapport beredeneerd vanuit het 3W-raamwerk van Weerbaarheid, Welvaart en Waarden. Dat noopt tot verstrekkende en soms pijnlijke politieke keuzes en actief beleid in het bevorderen en waarborgen van die belangen. Die opdracht beperkt zich daarbij bovendien niet tot het buitenlands beleid in enge zin, maar strekt zich uit tot een breed scala aan terreinen en de binnenlandse maatschappelijke verhoudingen. Lees meer

plaatje aankondiging decoratief
Beeld: ©WRR

Democratie moet van binnenuit komen

Op 14 mei 2024 nam hij afscheid van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid. Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin was lid van de WRR van 2014 tot 2019 en vervolgens adviserend lid. Misschien kent hij de raad wel als geen ander. Lees meer

WEBportret Ernst Hirsch Ballin
Beeld: ©WRR / Fotograaf: Arenda Oomen

Grip-denken van theorie naar praktijk

Wat hebben mensen nodig om wensen en doelen zo goed mogelijk te realiseren? En hoe kan beleidsvorming hier een positieve bijdrage aan leveren? Door gebruik te maken van grip-denken betoogde de WRR in het rapport Grip (2023). In de gepubliceerde brochure Grip-denken. Van eigen verantwoordelijkheid naar gedeelde verantwoordelijkheid geeft auteur Will Tiemeijer diverse handvatten voor toepassing in de praktijk. Lees meer

cover brochure gripdenken
Beeld: WRR

Twee Working Papers gepubliceerd

Bij veel adviesprojecten van de WRR worden deelonderwerpen belicht of nader uitgewerkt in zogeheten Working Papers. Het gaat om werkdocumenten in vervolg op eerder uitgebrachte rapporten of ter onderbouwing van thema’s die in lopende adviesprojecten aan de orde komen. Dit keer zijn twee van zulke Working Papers verschenen.

Het eerste Working Paper, Leren investeren. Lessen uit de ontwikkeling van het Nationaal Groeifonds bevat de bevindingen van een onderzoek dat werd verricht in het kader van het lopende project ‘De deskundige overheid’. De auteurs hebben waardering voor de snelheid waarmee dit Groeifonds tot stand is gekomen, maar hebben ook een waarschuwing: deskundigheid komt te voet, maar gaat te paard.

In 2021 bracht de WRR het rapport Kiezen voor Houdbare Zorg. Mensen, middelen en maatschappelijk draagvlak uit. Eén van de thema’s in dat rapport was de stijgende vraag naar personeel in de zorg en het dreigende personeelstekort op dit gebied. In het Working Paper Lessen voor arbeidsmigratie in de Nederlandse zorg: een interview- en literatuurstudie, trekken de auteurs lessen voor een effectieve wijze om personeel uit het buitenland daarvoor in te zetten.

Beeld: ©WRR

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank