WRR bezoekt Overijssel

De WRR gaat regelmatig op werkbezoek. Dit voorjaar bezocht de WRR de provincie Overijssel. De werkbezoeken geven de WRR zicht op de maatschappelijke kwesties die op diverse plaatsen in ons land spelen en mogelijk relevant zijn voor de agendering. Ook bieden de bezoeken de gelegenheid om kennis en ervaringen uit te wisselen voor de lopende adviestrajecten.

Het bezoek startte op het provinciehuis in Zwolle. De thematiek voor de middag was het Provinciaal Plan Landelijk Gebied. De provincie Overijssel was de eerste provincie met een dergelijk programma. Doel van het programma is om te komen tot een gebiedsgerichte uitwerking en samenhangende aanpak voor het landelijk gebied. Dit mede als uitwerking van het nationaal programma landelijk gebied. De raad sprak met de betrokkenen bij de planvorming en uitvoering over waar Overijssel nu staat en waar de provincie in haar aanpak tegenaan loopt. Aansluitend dineerde de raad met de Commissaris van de Koning Andries Heidema, kabinetschef Eiko Smid en BBB-gedeputeerde Liesbeth Grijsen en landelijk BBB-voorzitter Erik Stegink.

De volgende dag verwelkomden Trudy Vos en Fridse Mobach de raad in Hengelo bij ROC Twente. Na een toelichting op het practoraat Burgerschap en het Plan Welbevinden student op de juiste plek gingen de leden in gesprek met studenten, docenten en medewerkers van het ROC. De onderwerpen die daarin centraal stonden waren scholing en onderwijs van de toekomst. Ook werd met hen gesproken over vragen als: is de huidige inrichting van ons onderwijs nog wel van deze tijd? Hoe zie jij je verdere loopbaan? En is scholing daarbinnen een (blijvende) component? Aan het einde van de ochtend reisde de raad af naar Almelo voor een bezoek aan Urenco. Hier sprak de raad uitgebreid met directeur Ad Louter en enkele naaste medewerkers over de uitdagingen waar Urenco voor staat, de rol van kernenergie in de energietransitie en raakvlakken met de WRR adviestrajecten. Het werkbezoek sloot af met een rondleiding door de verrijkingsfabriek en de stabiele isotopen faciliteit.

Werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement op wetenschap gebaseerd en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren in en buiten Den Haag bij bewindslieden, bestuurders, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het bedrijfsleven en maatschappelijk veld.