Artificiële Intelligentie

Om meer zicht te krijgen op de kansen en gevolgen van kunstmatige intelligentie Artificiële Intelligentie (AI) voor de (Nederlandse) samenleving en economie heeft het kabinet de WRR gevraagd om daarover advies uit te brengen. Naar de impact van kunstmatige intelligentie AI zijn en worden diverse onderzoeken uitgevoerd (zie daarover de adviesaanvraag).

Het kabinet laat weten in aanvulling op deze studies behoefte te hebben aan een overkoepelend, multidisciplinair onderzoek. Het advies van de WRR zou zowel de nationale kennis- en beleidsontwikkeling moeten voeden, als een richtinggevende inbreng moeten bieden voor de Europese en internationale discussies over dit onderwerp.

De thematiek past bij eerdere onderwerpen op het terrein van digitalisering waar de WRR over heeft geadviseerd, beginnend vele jaren geleden met het advies Staat zonder Land. En recenter: iOverheid, De publieke kern van het internet, De robot de baas, Big Data in een vrije en veilige samenleving en Voorbereiden op digitale ontwrichting. Meer recent heeft de WRR op de thematiek van digitalisering en AI bijdragen geleverd aan bijeenkomsten van onder meer de Eerste Kamer, Tweede Kamer en de Raad van State. 

Strategieberaad Rijksbreed en de WRR organiseerden op 2 oktober 2018 een Hollands Spoor-bijeenkomst over AI. Een gezelschap van beleidsverantwoordelijken en bestuurders discussiëren met gerenommeerde wetenschappers over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid. Enkele aandachtspunten die naar voren kwamen tijdens de bijeenkomst:

•    De overheid moet een helder verhaal vertellen over AI;
•    Hybride AI staat centraal: mens én machine; automatisering creëert daarmee een trainingsbehoefte;
•    Er zijn kansen voor Europa om regels te stellen op het gebied van AI en publieke waarden;