Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - april 2021

Welkomstpodcast Tweede Kamer

De verkiezingen zijn voorbij, nieuwe politieke partijen en Kamerleden hebben hun plek ingenomen in de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het parlement en de nieuw te vormen regering staan de komende jaren voor complexe vraagstukken. In een speciale podcastaflevering stelt voorzitter Corien Prins de WRR voor. Aan welke adviestrajecten werkt de WRR momenteel? En welke onderwerpen zijn de komende jaren belangrijk voor het Nederlandse regeringsbeleid? In deze podcast passeren onderwerpen als de toeslagenaffaire, de coronacrisis, digitale veiligheid en de houdbaarheid van onze gezondheidzorg de revue.

Welkomstpodcast Tweede Kamer

Beeld: ©WRR

Hernieuwde aandacht voor gebruik westers/niet-westers

Met de discussie rond de Barometer Culturele Diversiteit van het CBS is er hernieuwde aandacht voor het gebruik van de tweedeling ‘westers en niet-westers’. Vijf jaar geleden concludeerde de WRR in de Verkenning Migratie en classificatie dat deze tweedeling niet langer past bij onze samenleving. Het onderscheid is onnavolgbaar, de verschillen binnen deze twee groepen zijn groot en het onderscheid is rangschikkend. Nederland is uitgegroeid tot een dynamische migratiesamenleving en dat vraagt om meervoudige indelingen en labels. In plaats van een standaard tweedeling is het beter om de indeling naar herkomstgroepen af te laten hangen van de onderzoeks- of beleidsvraag die men wil beantwoorden.

Hernieuwde aandacht voor gebruik westers/niet-westers

Decoratieve uitsnede Cover van WRR-verkenning Migratie en classificatie: naar een meervoudig migratieidioom

Kabinetsreactie op het WRR-rapport Samenleven in Verscheidenheid

Deze week is de kabinetsreactie verschenen op het WRR-rapport Samenleven in Verscheidenheid - Beleid voor een migratiesamenleving. Het kabinet waardeert de vernieuwende focus van het WRR-rapport. Het kabinet onderschrijft de conclusie van de WRR dat Nederland een dynamische migratiesamenleving geworden is. Het kabinet deelt ook de analyse dat gemeenten een belangrijke rol spelen, vanwege de grote variatie in de omvang en samenstelling van de bevolking tussen gemeenten. De adviezen van de WRR vragen om nadere bestudering en om gesprekken met gemeenten wat een en ander betekent voor het lokale beleid, waarbij ook organisatorische en financiële consequenties voor gemeenten onderwerp van gesprek zijn. Gezien de demissionaire status van het kabinet, is het aan een volgend kabinet om de beleidsinzet te bepalen.

Kabinetsreactie op het WRR-rapport Samenleven in Verscheidenheid

Beeld: ©WRR

WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis

De coronacrisis heeft onze samenleving hard geraakt. Nu we ruim een jaar met dit virus leven is de vraag hoe het vanaf hier verder kan gaan. De WRR en de KNAW starten daarom een gezamenlijke scenariostudie naar de brede impact van de coronacrisis om zo de Nederlandse regering strategisch te ondersteunen. We hebben hierbij oog voor de medisch-virologische aspecten van de pandemie, maar vooral ook voor de brede maatschappelijke vraagstukken.

WRR en KNAW starten scenariostudie naar brede impact coronacrisis

Beeld: ©WRR

TK-Commissie uitvoeringsorganisatie onderstreept belang doenvermogen

Vandaag is het eindrapport Klem tussen balie en beleid van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties verschenen. De commissie doet hierin zeven aanbevelingen voor een betere balans tussen departementen, Kamer en uitvoeringsorganisaties. Die balans moet leiden tot een betere overheidsdienstverlening waarin de burger weer centraal staat en waarin oog is voor de menselijke maat. In het eindrapport komt ook duidelijk het belang van het doenvermogen van burgers naar voren. Volgens de commissie hangt doenvermogen nauw samen met de menselijke maat. Eerder stelde de WRR dat door een te sterke nadruk op individuele verantwoordelijkheid er het afgelopen decennium onvoldoende aandacht was voor de grenzen aan het denk- en doenvermogen van burgers.

TK-Commissie uitvoeringsorganisatie onderstreept belang doenvermogen

Decoratieve foto van de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer der Staten Generaal
Beeld: ©Rijksoverheid

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank