Decoratieve banner WRR-Nieuwsbrief

WRR-Nieuwsbrief - oktober 2020

WRR start project Klimaatbeleid

De wereldwijde klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Denk aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar een meer duurzame economie. Maar ook aan de stijging van de zeespiegel en fluctuaties in het weer. Nationaal en internationaal heeft Nederland zich gecommitteerd aan beleid om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en aan beleid om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen ervan (adaptatie). Maar veel moeilijke keuzes voor de korte en lange termijn moeten hierin nog worden gemaakt. Aanleiding voor de WRR om het project Klimaatbeleid toe te voegen aan zijn werkprogramma. Het WRR-project richt zich op twee aspecten van het klimaatbeleid: klimaatrechtvaardigheid en langetermijnbeleid.

WRR start project Klimaatbeleid

Decoratieve afbeelding van deelnemers aan een tweede klimaatmars lopen door de Maastrichtse binnenstad. De klimaatactivisten willen dat het klimaatakkoord van Parijs strikt gevolgd wordt door de stad
© ANP

Doenvermogen: van toets naar tools

In reactie op het rapport Weten is nog geen doen heeft het kabinet besloten om bij het maken van beleid en wetgeving voortaan meer aandacht te besteden aan het doenvermogen van de burger. Dat betekent dat in uitvoeringstoetsen naast het perspectief van uitvoeringsorganisaties ook het perspectief van burgers wordt betrokken. Een mooi voornemen, maar hoe breng je dat in de praktijk? Om beleidsmakers en wetgevingsjuristen handvatten te bieden schreef de WRR een vervolg op de doenvermogentoets: Doenvermogen: van toets naar tools.

Doenvermogen: van toets naar tools

Decoratieve afbeelding van de cover van document Doenvermogentools

WRR verkent noodzaak tot reflectie taak politie

Van oudsher bestaat de taak van de politie uit het creëren van veiligheid en het zijn van hulpverlener. Die taken zijn geënt op de samenleving waarin de politie haar werk doet. In 2018 diende Kamerlid Den Boer een motie in waarin de regering wordt gevraagd om een visie te formuleren over de toekomst van de politiefunctie in Nederland. Naar aanleiding daarvan verkent de WRR op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid de vraag of reflectie op de taak van de politie nodig is gegeven twee maatschappelijke trends. De eerste is de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving: steeds meer van ons leven speelt zich online af en dat heeft gevolgen voor de mate waarin we (on)veilig zijn. De tweede trend is dat steeds vaker private partijen veiligheidstaken op zich nemen.

WRR verkent noodzaak tot reflectie taak politie

Decoratieve afbeelding van een politieagent in uniform in Den Haag
© ANP Foto

De nieuwe verscheidenheid per type gemeente in kaart gebracht

De afgelopen decennia is de verscheidenheid naar herkomst onder de Nederlandse bevolking sterk toegenomen. Waar voorheen grote groepen migranten uit een klein aantal landen naar Nederland kwamen, komen tegenwoordig kleine groepen uit een groot aantal landen. De toenemende verscheidenheid en de uitdagingen die deze tot gevolg heeft, staan beschreven in De nieuwe verscheidenheid (2018). Op basis van deze WRR-publicatie hebben VNG en SZW de nieuwe verscheidenheid per type gemeente in kaart gebracht.

De nieuwe verscheidenheid per type gemeente in kaart gebracht

© VNG

Colofon

Dit is een uitgave van

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

Adres: Buitenhof 34 - 2513 AH Den Haag

Telefoonnummer: 070 - 356 4600

Volg ons: wrr.nl - @WRRDenktank