WRR verkent noodzaak tot reflectie taak politie

Van oudsher bestaat de taak van de politie uit het creëren van veiligheid en het zijn van hulpverlener. Die taken zijn geënt op de samenleving waarin de politie haar werk doet. In 2018 diende Kamerlid Den Boer een motie in waarin de regering wordt gevraagd om een visie te formuleren over de toekomst van de politiefunctie in Nederland. Naar aanleiding daarvan verkent de WRR op verzoek van de minister van Justitie en Veiligheid de vraag of reflectie op de taak van de politie nodig is gegeven twee maatschappelijke trends. De eerste is de steeds verdergaande digitalisering van de samenleving: steeds meer van ons leven speelt zich online af en dat heeft gevolgen voor de mate waarin we (on)veilig zijn. De tweede trend is dat steeds vaker private partijen veiligheidstaken op zich nemen.

Vergroot afbeelding Decoratieve afbeelding van een politieagent in uniform in Den Haag
Beeld: ©ANP Foto / ANP Foto

Dit najaar organiseert de WRR een bijeenkomst met deskundigen uit verschillende sectoren. Tijdens deze bijeenkomst discussiëren zij over de politiefunctie en over de noodzaak om daarop een nieuw perspectief te ontwikkelen. Daarbij kan gedacht worden over de vraag of de politie voldoende is toegerust op een digitale samenleving; en aan de vraag of – en zo ja onder welke voorwaarden – het wenselijk is dat veiligheid als publiek goed aan marktwerking onderhevig is.

Ter ondersteuning van deze verkenning onderzoekt de WRR eveneens wat een aantal andere Europese landen op dit gebied doen. Is er internationale kennis beschikbaar die kan helpen bij het nadenken over de Nederlandse organisatie van de politiefunctie? En wat zegt deze kennis over een noodzaak tot herbezinning?

Meer informatie