Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties moet periodiek een overzicht bijhouden van de externe adviesorganen van de centrale overheid. Het publiceren van zo’n overzicht kan de toegankelijkheid en de overzichtelijkheid van de beleidsvoorbereiding bevorderen. Dat is de aanbeveling van de WRR in zijn rapport Overzicht externe adviesorganen van de centrale overheid (rapport nr. 11, 1976).

Cover R11 Overzicht externe adviesorganen 250x375

Ondoorzichtigheid beleidsvormingsproces

In een eerder rapport (nr. 6, 1975) heeft de WRR een nadere studie in het vooruitzicht gesteld van de belangrijkste beleidsvoorbereidende organen van de centrale overheid. Een totaalbeeld van deze organen ontbreekt en er is weinig bekend over de ontwikkelingen op dit gebied. Met deze studie wil de raad in deze leemte voorzien.

Drie rapporten

Het materiaal dat de raad middels een enquête onder de adviesorganen heeft verzameld, biedt de mogelijkheid om informatie te verschaffen over de afzonderlijke organen. De raad vat deze informatie samen in dit rapport. In een separaat rapport (rapport nr. 12, 1977) analyseert hij het onderzochte materiaal en komt hij op basis daarvan tot enkele aanbevelingen. Hiernaast wijdt de raad een publicatie aan de interne adviesorganen van de overheid (rapport nr. 14, 1977).