De organisatie van het openbaar bestuur

De bestuurlijke organisatie van Nederland vertoont een aantal knelpunten die een planning op lange termijn en een gecoördineerde beleidsvorming in de weg staan. Er moet een duidelijk principebesluit worden genomen over de gewestvorming. In het rapport De organisatie van openbaar bestuur (rapport nr. 6, 1975) uit de WRR een voorkeur voor een groter aantal provincies, die bovendien een uitgebreider taken- en bevoegdhedenpakket hebben.

Vergroot afbeelding Cover R6 De organisatie van openbaar bestuur 250x375
Beeld: © WRR

Drie mogelijkheden

De raad ziet drie mogelijkheden die de bestuurlijke knelpunten weg kunnen nemen. Ten eerste het scheppen van een nieuwe regionale bestuurslaag tussen gemeenten en (vergrote) provincies. De tweede mogelijkheid is het taken- en bevoegdhedenpakket van de provincies uit te breiden, evenals het aantal provincies. De derde mogelijkheid is het vormen van zeer grote gemeenten. Op basis van de voor- en nadelen van de drie mogelijkheden komt de Raad tot een voorkeur voor de tweede mogelijkheid.

Systematische evaluatie als onderdeel beleidsvormingsproces

De WRR bepleit ook een nadere studie van de manier waarop belangrijke beleidsvoorbereidende organen van de Rijksoverheid in onderlinge samenhang functioneren. Verder benadrukt hij dat een systematische evaluatie een belang element is van het beleidsvormingsproces. Hij stelt voor de planbureaus, planafdelingen en beleidsafdelingen van de Rijksoverheid meer nadrukkelijk met deze taak te belasten.