Samenwerking (inter)nationaal

Nationaal

De WRR maakt deel uit van een breed kennis- en advieslandschap dat het kabinet ondersteunt met kennis voor beleid. De directeuren van de planbureaus en de directeur-generaal van het CBS zijn – conform de instellingswet van de WRR – adviserende leden van de wrr. Naast de samenwerking met de planbureaus en het cbs staat de WRR ook in nauw contact met de strategische adviesraden. De WRR coördineert het overleg tussen de adviesraden uit de Kaderwet, de Sociaal-Economische Raad, de knaw, het College voor de Rechten van de Mens en de Raad van State. Vanuit dit overleg worden af en toe gemeenschappelijke trajecten opgezet zoals de conferentie over Preparedness en de rol van beleidsadvisering in crisistijd samen met de Raad voor het Openbaar Bestuur en de Gezondheidsraad. Een ander voorbeeld is de scenariostudie met de KNAW om handvatten te bieden voor het ontwikkelen van een samenhangende beleidsstrategie voor de omgang met de covid-19-pandemie.

Internationaal

Het Nederlandse regeringsbeleid komt tot stand in de context van Europese en internationale beleidsdiscussies. De WRR kan voor zijn rapporten veel leren van de discussies in andere landen en bijdragen aan de internationale discussies vanuit de eigen ervaring. Daarom neemt de WRR actief deel aan internationale conferenties, panels en workshops. Zo worden de publicaties onder de aandacht gebracht, best practices uitgewisseld, en inspiratie en kennis opgedaan voor lopende en toekomstige projecten. Belangrijke internationale partners zijn het Scientific Advice Mechanism, het Joint Research Centre en het International Network for Government Science Advice. Daarnaast werkt de WRR ook regelmatig samen met andere nationale instituten zoals France Stratégie. Ook is de WRR actief lid van het European Science Advisors Forum (ESAF) en het International Network for Government Science Advice (INGSA). Verder neemt de raad namens Nederland deel aan de begeleidingscommissie van het EU-project ‘Building capacity for evidence-informed policymaking in  governance and public administration in a post- pandemic Europe’.

Een belangrijk instrument waarmee de WRR het eigen werk internationaal uitdraagt, is de serie Research for policy bij Springer.