Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te realiseren, wordt het Nederlandse klimaatbeleid de komende jaren verder geïntensiveerd. Welke verdelingsvraagstukken spelen er in het klimaatbeleid? En welke verdelingsprincipes reikt de filosofie aan om beleid rechtvaardig vorm te geven? Op deze vragen geeft Marc Davidson, hoogleraar wijsgerige ethiek en politieke filosofie van de Radboud Universiteit Nijmegen, antwoord in het Working Paper (WP)  Verdelende rechtvaardigheid in het klimaatbeleid.

Bij de uitwerking van deze opdracht is Davidson uitgegaan van vier verdelingsvraagstukken die centraal staan in het klimaatbeleid, zowel in internationale als in nationale context. Dit zijn (1) verdeling van het koolstof budget, (2) verdeling van kosten voor mitigatiebeleid, (3) verdeling van kosten voor adap tatiebeleid en (4) verdeling van (financiële) klimaatschade. Deze vraagstukken ordent Davidson aan de hand van twee ethische stromingen (deontologie en consequentialisme) en een aantal daarmee samenhangende politiek-filosofische theorieën (libertarisme, liberalisme en utilitarisme). Davidson laat systematisch zien dat de verdelingsopgave afhankelijk van ethische en politieke voorkeur in theorie totaal anders kan worden opgelost.

De vier vraagstukken dienen in dit WP als illustratie om te laten zien wat er gebeurt als volgens een bepaalde ethische stroming of politiek-fi losofische theorie beleid gemaakt wordt. Wat doet dit met de verdelingen van bijvoorbeeld het koolstof budget of van de beleidskosten?

Vanwege de informatiedichtheid en de complexe materie van het WP, heeft de WRR gekozen om met infographics te werken. Deze zijn later toegevoegd door de WRR.