De maatschappelijke inbedding van AI kent vijf opgaven

Artificiële Intelligentie, of AI, is niet zomaar een technologie, maar een systeemtechnologie die steeds nadrukkelijker onze samenleving zal veranderen.

Het is noodzakelijk deze transitie actief vorm te geven.

De WRR ziet hierbij vijf opgaven.
Allereerst is het belangrijk AI te demystificeren.

Met het doorprikken van onrealistische doemscenario’s en te hoge verwachtingen leren wij samen de juiste vragen te stellen.
De tweede opgave is het contextualiseren van AI.
Door scherp te hebben hoe AI gaat werken, en te kiezen voor een Nederlandse AI-identiteit kunnen we een technische en sociale omgeving creëren…
waarbinnen AI goed functioneert.
Vervolgens is engagement belangrijk.
Het is van groot belang alle relevante maatschappelijke partijen te betrekken om zo het gebruik van AI te democratiseren…
en kwetsbare groepen te ondersteunen.
De vierde opgave is regulering van AI.
Sturen op publieke waarden bij AIvraagt om het afwegen van - soms botsende - belangen.
Daartoe is een strategische en meer integrale wetgevingsagenda nodig, gericht op zowel de korte…
als lange termijn.
Ten slotte is de Nederlandse positionering van AI belangrijk.
AI is een mondiale ontwikkeling en met behulp van ‘AI-diplomatie’ benutten we zoveel mogelijk internationale kansen voor Nederland.
Deze vijf opgaven vragen om een brede maatschappelijke en politieke aanpak…
en een andere beleidsinfrastructuur met politieke verankering zodat de Nederlandse overheid de maatschappelijke inbedding van AI goed kan vormgeven.
Meer weten over de opgaven?
Lees het op www.wrr.nl.