WRR start project Klimaatbeleid

De wereldwijde klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Denk aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar een meer duurzame economie. Maar ook aan de stijging van de zeespiegel en fluctuaties in het weer. Nationaal en internationaal heeft Nederland zich gecommitteerd aan beleid om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie) en aan beleid om het hoofd te kunnen bieden aan de gevolgen ervan (adaptatie). Maar veel moeilijke keuzes voor de korte en lange termijn moeten hierin nog worden gemaakt. Aanleiding voor de WRR om het project Klimaatbeleid toe te voegen aan zijn werkprogramma. Het WRR-project richt zich op twee aspecten van het klimaatbeleid: klimaatrechtvaardigheid en langetermijnbeleid.

Vergroot afbeelding Decoratieve afbeelding van deelnemers aan een tweede klimaatmars lopen door de Maastrichtse binnenstad. De klimaatactivisten willen dat het klimaatakkoord van Parijs strikt gevolgd wordt door de stad
Beeld: ©ANP / ANP Marcel van Hoorn

Klimaatrechtvaardigheid

Klimaatbeleid raakt burgers en bedrijven op verschillende manieren. Dat betekent dat de gevolgen van klimaatbeleid niet gelijk zijn verdeeld. Met aandacht voor klimaatrechtvaardigheid wil de WRR bijdragen aan de ontwikkeling van geschikte denkkaders om tot een eerlijke verdeling van de lusten en vooral de lasten te komen van de klimaatverandering en het klimaatbeleid.

Langetermijnbeleid

In dit project ligt de focus ook op de ontwikkeling van beleid voor de lange termijn – tot na 2050. Daarmee wil de WRR bijdragen aan de ontwikkeling van een klimaatbeleid dat flexibel is en op nieuwe ontwikkelingen kan reageren. Maar ook robuust genoeg om de voor klimaatverandering noodzakelijke aanpassingen in sociale, economische en technologische infrastructuren te garanderen.

Werkprogramma WRR

Om te komen tot een goed werkprogramma spreekt de WRR regelmatig met bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld. Daarnaast ontvangt de WRR adviesvragen van het kabinet. Alle ideeën worden verzameld en uitgebreid besproken. Uiteindelijk beslist de raad welke onderwerpen het op zijn agenda zet. Het gaat daarbij altijd om domein- of sectoroverstijgende vraagstukken gericht op de lange termijn.

Bij zijn onderzoek werkt de WRR samen met universiteiten, andere adviesraden, planbureaus en beleidsmakers. Door gebruik te maken van beschikbare kennisbronnen en uitgebreid met maatschappelijke partijen in te gesprek te gaan slaat de WRR de brug tussen wetenschap en beleid. Zo zijn adviezen en verkenningen niet alleen goed zijn onderbouwd, maar sluiten deze ook aan bij de samenleving.