WRR start drie nieuwe projecten

Digitale ontwrichting - Toekomst zorgkosten - Onzekerheid en onbehagen

Digitale ontwrichting

Recent is de WRR een adviestraject gestart over hoe Nederland kan omgaan met een mogelijke cyberramp. De raad beoogt het bewustzijn van de gevolgen van digitale ontwrichting te vergroten en handvatten te bieden voor een goede voorbereiding. Cybersecurity heeft inmiddels volop de aandacht, de fase na een cyberramp lijkt minder in beeld. Als onderdelen van de genoemde ambitie wil de WRR een zo concreet en realistisch mogelijk beeld bieden van een mogelijke cyberramp. Wat zijn kwetsbare sectoren en/of infrastructuren en waarom? Ook analyseren we hoe een incident zich in de praktijk ontvouwt, welke ontwrichtende effecten we kunnen verwachten en in hoeverre we ons daarop kunnen voorbereiden. Ten slotte bestuderen we de rol en verantwoordelijkheid van de overheid voor veerkracht bij, omgang met en afhandeling van digitale ontwrichting.

Toekomst zorgkosten

Tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen op 8 november 2017 heeft het Kamerlid Omtzigt aan de minister van Financiën verzocht om de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid te vragen om een onderzoek uit te voeren naar de zorg. Goede en toegankelijke zorg is een groot goed in Nederland. Het draagt bij aan de stijgende levensverwachting en het aantal in goede gezondheid ervaren levensjaren. Maar ons zorgstelsel heeft ook een prijs. Technologische ontwikkelingen alsmede de vergrijzende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende zorgvraag (stijging aandeel chronisch zieken, ouderdomsgerelateerde aandoeningen) hebben grote invloed op deze stijging. Het spanningsveld tussen de houdbaarheid van en solidariteit in de zorg is een maatschappelijk vraagstuk dat onverminderd actueel is. Gelet op het belang en complexiteit van het vraagstuk van de houdbaarheid van de zorguitgaven, onderschrijft het kabinet de behoefte aan een domeinoverstijgend advies over de houdbaarheid van zorgkosten op de lange termijn.

Onzekerheid en onbehagen

Er bestaan grote zorgen over maatschappelijk onbehagen en sociale cohesie. De WRR onderzoekt hoe onzekerheid en onbehagen met elkaar samenhangen. Belangrijk daarbij is differentiatie naar maatschappelijke groepen. Sommige groepen lijken geen probleem te hebben met onzekerheid, of deze zelfs positief te waarderen. Bij andere groepen vertaalt onzekerheid zich echter in onbehagen. Hypothese van dit onderzoek is dat de (waargenomen) controle over het eigen leven hierin een cruciale rol speelt. Inzet van dit project is een nieuwe impuls te geven aan het enigszins vastgelopen debat over onbehagen door te onderzoeken hoe gevoelens van onzekerheid en controle zich hebben ontwikkeld, en op basis daarvan aanbevelingen te doen.