Projectgroep Financialisering

Voorzitter

De voorzitter van de projectgroep Financialisering is prof. dr. A.W.A. (Arnoud) Boot

Projectcoördinator

De projectcoördinator is dr. ir. A.M. (Annemarth) Idenburg

Projectgroepleden

De projectgroepleden zijn: