Kennissessie over kernenergie en kernafval

Welke rol kan kernenergie spelen in de toekomstige energiemix? En op welke manier kan er worden omgegaan met het kernafval dat daarbij vrijkomt? Deze vragen stonden centraal in een interessante kennissessie die eind februari werd georganiseerd door France Stratégie. Verschillende Franse deskundigen benaderde de onderwerpen vanuit hun eigen invalshoek. Daarnaast namen ook de AWTI, Rli en het Rathenau deel aan de bijeenkomst. Het gesprek ging over de technische mogelijkheden om om te gaan met kernafval. Maar ook over de manier waarop burgers betrokken kunnen worden bij de besluitvorming rond kernenergie en kernafval. Het was verhelderend om het Franse perspectief te horen en te zien waar voor hen de kansen en risico’s zitten.

De thema’s kernenergie en kernafval raken ook het WRR-project Klimaatbeleid. Enerzijds gaat het om verdelingsvraagstukken en anderzijds over klimaatbeleid voor de lange termijn. Hoe ga je bijvoorbeeld om met afval dat honderden jaren moet worden opgeslagen?

Welke instituten zijn er voor nodig om daarmee om te kunnen gaan? Maar ook thema’s zoals grondstoffen, landgebruik en brede welvaart gerelateerd aan kernenergie kwamen langs.

De WRR wisselt regelmatig kennis uit met andere kennisinstellingen in en buiten Nederland, zoals tijdens het recente werkbezoek aan France Stratégie. Deze gesprekken zijn erg waardevol voor de WRR vanwege de inhoudelijke verdieping op de diverse thema’s.

Over klimaatbeleid

Klimaatverandering raakt Nederland op veel verschillende manieren. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de transitie naar een meer duurzame economie stelt de samenleving voor grote uitdagingen. Ook de gevolgen van klimaatverandering brengen stevige opgaven met zich mee. Door gemaakte afspraken staan 2030 en 2050 centraal in het klimaatbeleid – maar de grootste uitdagingen gaan ook na die tijd onverminderd door. De WRR heeft, mede gezien maatschappelijke en politieke discussie over klimaatbeleid, twee onderwerpen gekozen om verder uit te werken in onderzoek, namelijk klimaatrechtvaardigheid en klimaatbeleid voor de lange termijn.