Verblijfsduur immigranten: migratieredenen en herkomstgebieden

Hoe lang blijven immigranten, zonder Nederlandse nationaliteit, in Nederland voordat ze vanuit specifieke gemeenten doormigreren naar een ander land of terugkeren naar hun herkomstland? Prof. dr. Hans Schmeets, senior onderzoek bij Centraal Bureau voor de Statistiek en hoogleraar aan de Universiteit Maastricht deed onderzoek naar de verblijfsduur en herkomst van immigranten. In dit Working Paper Verblijfsduur immigranten: migratieredenen en herkomstgebieden concludeert Schmeets dat migratie in de afgelopen jaren meer vlottend is geworden.

Vergelijking tussen twee cohorten

Schmeets vergeleek twee immigrantencohorten: immigranten zonder Nederlandse nationaliteit die zich in de periode 1999-2005 in Nederland hebben ingeschreven en immigranten die dit in de periode 2006-2010 hebben gedaan. Van het cohort 1999-2005 blijft 36 procent minder dan vijf jaar in Nederland. Voor het cohort 2006-2010 ligt dit percentage hoger, namelijk 47 procent. Vooral de arbeids-, gezins- en studiemigranten blijven korter; dit geldt niet voor de asielmigranten. Tegelijkertijd blijkt uit de vergelijking tussen de twee cohorten dat het aantal asielmigranten is gedaald, terwijl het aantal arbeids- en studiemigranten toeneemt.

Herkomst

Meer immigranten komen uit Europese landen en Zuid-Aziƫ en minder uit de traditionele herkomstlanden zoals Turkije, Marokko en Suriname. Deze trend weerspiegelt zich ook in de ontwikkelingen bij de migratieredenen, en hiermee in het type immigrant dat zich in Nederlandse gemeenten vestigt. De forse verschuivingen maken het lastig om gemeenten te rangschikken naar verblijfsduur van de migranten. Wel is er een indicatie dat expatgemeenten zich onderscheiden van andere typen gemeenten doordat een groot aantal migranten hier relatief kort blijft. Het meest onderscheidend is het herkomstgebied: het kortst blijven personen met een Scandinavische migratieachtergrond, terwijl mensen met een Marokkaanse, Surinaamse, Turkse of Centraal-Aziatische achtergrond zich kenmerken door een lang verblijf in Nederland.

Dat migratie meer vlottend is geworden, blijkt ook uit de vergelijking van de twee cohorten waarbij voor een aantal sociaal-demo-grafische kenmerken is gecontroleerd. De kans dat immigranten die in de periode 2006-2010 zijn geregistreerd binnen 5 jaar Nederland verlaten, is 1,6 keer zo groot als die voor immigranten uit de periode 1999-2005.