Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen - 29

Cor van Montfort, Henk Griffioen, Meike Bokhorst, Wendy Asbeek Brusse en Marianne de Visser

Om het vernieuwende potentieel van maatschappelijke initiatieven op het grensvlak van wonen, zorg en pensioenen tot wasdom te laten komen hebben zowel marktpartijen als de overheid een rol. De grootste opgave is om die initiatieven te stimuleren en te ondersteunen en ze tegelijkertijd bij de samenleving zelf te laten. Dat staat in de WRR-Verkenning Op maat voor later. Maatschappelijke initiatieven op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen (WRR-Verkenningen nr. 29, 2014).

Vergroot afbeelding Cover V29 Op maat voor later 250x375
Beeld: © WRR

Stimuleer verbindingen wonen, zorg en pensioenen

In de verkenning brengen de auteurs tal van innovatieve vormen van financiering, dienstverlening en organisatie op de snijvlakken van wonen, zorg en pensioenen in kaart. De marges voor het flexibel kunnen benutten van pensioenen blijken vooralsnog klein. Verreweg de meeste initiatieven verbinden de domeinen van wonen en zorg.

Actieve rol voor marktpartijen én overheid

Marktpartijen zoals zorgverzekeraars, banken en pensioenfondsen kunnen met dergelijke initiatieven invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd kunnen ze hiermee een proeftuin creëren voor nieuwe markten en producten. Voor de overheid is een tweeledige rol weggelegd: stimuleren en duidelijkheid en waarborgen creëren. De grootste opgave daarbij is om het maatschappelijk initiatief kansen te bieden zonder het over te nemen.

De verkenning bouwt voort op de eerder verschenen bundel Wonen, zorg en pensioenen. Hervormen en verbinden (2013) over de kansen en risico’s van ‘ontschotting’ van deze domeinen.