Nederland in een fragmenterende wereldorde

In het rapport analyseert de WRR de belangrijkste geopolitieke verschuivingen aan de hand van drie assen van fragmentatie: machtspolen, tonelen van machtsuitoefening en wereldbeelden. Door deze fragmentaties zullen vaker spanningen ontstaan tussen de drie strategische prioriteiten waarbinnen het buitenlands beleid zich beweegt: weerbaarheid, welvaart en waarden (3W’s). Aan de hand van dit 3W-raamwerk beargumenteert de Raad dat de geopolitieke verschuivingen ook voor Nederland ingrijpende consequenties hebben.

De internationale verhoudingen zijn complexer, turbulenter en grimmiger geworden. Dat noopt Nederland tot verstrekkende en soms pijnlijke keuzes in de behartiging van zijn kernbelangen. Deze keuzes beperken zich niet tot het buitenlands beleid in traditionele zin, maar strekken zich uit tot een breed scala aan beleidsterreinen en de binnenlandse maatschappelijke verhoudingen.

De WRR komt tot drie centrale aanbevelingen:

  1. Maak Nederland geopolitiek robuust
  2. Herijk de Nederlandse inzet in multilaterale samenwerking
  3. Mobiliseer en werk met heel de samenleving