Vertrouwen in de buurt

Burgers kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van leefbaarheidsproblemen in steden en dorpen, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, onderwijs en sociale infrastructuur. Ook kunnen buurtinitiatieven het sociaal vertrouwen helpen versterken. Tot die conclusies komt de WRR in het rapport Vertrouwen in de buurt (rapport nr. 72, 2005).

Vergroot afbeelding Cover R72 Vertrouwen in de buurt 250x375
Beeld: © WRR

Maatwerk per wijk

Een buurtgericht beleid gaat uit van de behoeften en wensen van de bewoners. Daarbij gaat het om maatwerk; de ene buurt is immers de andere niet. Er moet ruimte zijn voor experimenten met nieuwe vormen van betrokkenheid, zodat bewoners hun eigen buurt meer dan nu het geval is in gezamenlijkheid kunnen inkleuren. Samenwerking met de burgers is altijd een belangrijke voorwaarde voor succes.

Menukaart voor beleid

Gemeenten en sociale spelers, zoals wooncorporaties en scholen, hebben de keuze uit een breed palet aan beleidsmogelijkheden om het buurtgerichte beleid vorm te geven. Een tweesporenbeleid kan houvast geven: herstel van de leefbaarheid in achterstandsbuurten en uitbouw van de sociale cohesie in algemene zin. De Rijksoverheid speelt een ondersteunende rol. Aan het rapport ligt een uitvoerige empirische inventarisatie van ‘sterke praktijken’ ten grondslag.