Buitenlandse invloeden op Nederland: Internationale migratie

Van een systematische beleidsvoorbereiding op het gebied van de internationale migratie is in Nederland nauwelijks sprake. Door hun mogelijke gevolgen voor de samenleving zijn (toekomstige) migratiestromen echter een belangrijk aandachtspunt voor het beleid. In het rapport Internationale migratie (rapport nr. 7, 1976) beveelt de WRR daarom aan hiervoor bij het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoeksafdeling in het leven te roepen.

Vergroot afbeelding Cover R7 Buitenlandse invloeden Nederland internationale migratie 250x375
Beeld: © WRR

Hergroepering beleidsvoering niet noodzakelijk

Bij het beleid gericht op de internationale migratie maakt de raad een onderscheid tussen de beleidsvoorbereiding en de beleidsvoering. Hoewel de beleidsvoering is verdeeld over een groot aantal departementen, bepleit de WRR geen hergroepering op dit punt. De noodzaak tot interdepartementale samenwerking zou vrijwel onverminderd blijven voortbestaan.

Beleidsvoorbereiding vindt niet of nauwelijks plaats

De beleidsvoorbereiding op lange termijn vindt op het ogenblik nauwelijks plaats. Er is ook geen overheidsdienst met deze taak belast. Het gaat er hierbij om door onderzoek mogelijke toekomstige migratiebewegingen op het spoor te komen. De beleidsvoorbereiding in engere zin vindt wel plaats, maar heeft – mede door het ontbreken van de beleidsvoorbereiding gericht op de lange termijn – een incidenteel en soms enigszins improviserend karakter.