Regie over migratie: Naar een strategische agenda

Deze essaybundel is geschreven ter voorbereiding op de Hollands Spoorbijeenkomst over migratiebeleid op 19 juni 2018.

Tijdens de Hollands Spoor bijeenkomst stond de vraag centraal of het huidige migratiebeleid aanpassing behoeft in het licht van hedendaagse migratiebewegingen. Prof.dr. Leo Lucassen wijst op de historische en actuele aanwezigheid van migratie en op formele en informele uitsluiting van arbeidsparticipatie. Hij licht het mogelijk maken van vormen van circulaire arbeidsmigratie toe. Prof.dr. Paul Scheffer legt de nadruk op structurele oorzaken van migratie en zoekt naar de beleidsruimte tussen pleidooien voor open en gesloten grenzen. In zijn ogen moet worden voorkomen dat migratie het symbool van controleverlies wordt. Prof.dr. Ernst Hirsch Ballin geeft een reactie en gaat in op de mogelijkheden voor toekomstig nationaal en Europees migratiebeleid. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingekomen standpunten berust bij de auteurs van deze bundel.

Hollands Spoor debatreeks

Hollands Spoor is een debatreeks van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid  en het Strategieberaad Rijksbreed. Daarbij discussieert een gezelschap van beleidsverantwoordelijken en bestuurders met gerenommeerde wetenschappers over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de implicaties daarvan voor het beleid.