Regie over migratie: Naar een strategische agenda

Hedendaagse migratiebewegingen zetten het huidige migratiebeleid onder druk en roepen de vraag op of aanpassingen nodig zijn. Ter stimulering van het beleidsdebat heeft de WRR twee wetenschappers gevraagd om een essay te schrijven over de toekomst van het migratiebeleid: Prof dr. Leo Lucassen (UL) en Prof. dr. Paul Scheffer (UvA/TiU). 

In deze essays staat de vraag centraal of het huidige migratiebeleid aanpassing behoeft in het licht van hedendaagse migratiebewegingen. In de inleiding werkt de WRR projectgroep Migratiediversiteit deze vraagstelling verder uit. Lucassen en Scheffer schetsen vervolgens nieuwe handelingsperspectieven. Lucassen doet voorstellen om vormen van circulaire arbeidsmigratie binnen Europa mogelijk te maken. Een onderdeel van zijn voorstel is dat arbeidsmigranten door het betalen van premies zich geleidelijk en getrapt kunnen ‘inkopen’ in de verzorgingsstaat. Scheffer benadrukt de betekenis  van politieke wilsvorming over diverse vormen van migratie, waaronder arbeids- en asielmigratie. Humane en verdraagzame gemeenschappen bestaan bij de gratie van grenzen, en over die grenzen dient een open publiek debat te worden gevoerd.
Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin (WRR en TiU/UvA) reageert in het slotwoord op de twee essays en gaat in op de betekenis van grenzen, van binnen en van buiten bezien, en op de relatie tussen nationaal, Europees en internationaal beleid. 

Voor meer informatie zie: www.wrr.nl/onderwerpen/migratiediversiteit