Kabinetsreactie op WRR-rapport 'Met kennis van gedrag beleid maken'

Op 4 december ontving de Tweede Kamer een reactie van minister Kamp (EZ) over de adviesrapporten van Rli, RMO en WRR over de toepassing van gedragswetenschappelijke kennis in beleid.

Toepassing op beleidsterreinen

Gedragswetenschappelijke kennis kan de overheid helpen beleid effectiever en efficiƫnter te maken. Het kabinet ziet dan ook op veel beleidsterreinen kansen voor het beter benutten van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. De departementen verkennen de toepassingsmogelijkheden door op een of meerdere beleidsthema's met pilots aan de slag te gaan.

Beleidsinterventie

Volgens het kabinet dient er in het beleidsproces ruimte te zijn voor brede analyses waarin met de verschillende elementen van gedrag rekening wordt gehouden. Transparantie over de beleidsdoelen en de interventies die daarvoor ingezet worden is hierbij het uitgangspunt. Ook dient er aandacht te zijn voor het belang van toetsing vooraf om te achterhalen of een beleidsinterventie werkt.