Aankondiging WRR-rapport Nederland in een fragmenterende wereldorde

Op 2 juli presenteert de WRR het rapport Nederland in een fragmenterende wereldorde. In dit rapport analyseert de WRR de belangrijkste geopolitieke verschuivingen aan de hand van drie assen van fragmentatie: machtspolen, tonelen van machtsuitoefening en wereldbeelden. De Raad beargumenteert dat deze verschuivingen ook voor Nederland ingrijpende consequenties hebben.

De internationale verhoudingen zijn complexer, turbulenter en grimmiger geworden. Er zal vaker sprake zijn van spanningen tussen belangen die voor Nederland blijvend van wezenlijk belang zijn, in het rapport beredeneerd vanuit het 3W-raamwerk van Weerbaarheid, Welvaart en Waarden. Dat noopt tot verstrekkende en soms pijnlijke politieke keuzes en actief beleid in het bevorderen en waarborgen van die belangen. Die opdracht beperkt zich daarbij bovendien niet tot het buitenlands beleid in enge zin, maar strekt zich uit tot een breed scala aan terreinen en de binnenlandse maatschappelijke verhoudingen.