Externe evaluatie van de WRR

Eens in de vijf jaar laat de WRR zich een spiegel voorhouden. Hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult de WRR zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? Het zijn deze en andere vragen die op dat moment aan de orde worden gesteld door een externe evaluatiecommissie. De meest recente commissie (raadsperiode 2018-2022), de commissie-Subramaniam, concludeert in het evaluatierapport getiteld Ruimte voor bezinning dat het de kerntaak van de WRR is om ruimte voor bezinning te bieden. De producten van de raad helpen ‘Den Haag’ en de samenleving die ruimte te verschaffen. Op 12 april is het rapport overhandigd aan de Minister-President.

In het evaluatierapport doet de commissie zes clusters van aanbevelingen om te borgen dat de WRR ook in de toekomst de noodzakelijke ruimte voor bezinning kan blijven bieden:

  1. Behoud en versterk de unieke rol van de WRR
  2. Maak duidelijk waar de WRR wel én niet voor wil zijn
  3. Versterk de doorwerking van adviezen
  4. Houd rekening met een overheid onder druk
  5. Houd meerdere dimensies van diversiteit op peil
  6. Bewaak de robuustheid van de interne organisatie

Ten slotte stelt de commissie vast dat de wereld van bestuur en beleid behoefte heeft aan

bezinning, maar daar niet altijd aan toekomt. In het nawoord roept de commissie ‘Den Haag’ op om ruimte voor bezinning te blijven maken en de adviezen van de WRR en andere adviesorganen daarbij te gebruiken.

WRR-voorzitter Corien Prins: “de waardevolle aanbevelingen van de evaluatiecommissie spelen een belangrijke rol bij de verdere ontwikkeling van de organisatie en het ontsluiten van onze kennis. Een deel van de aanbevelingen is een aanmoediging om de huidige manier van werken voort te zetten of te intensiveren, andere vragen om het maken van nieuwe keuzen. Het rapport biedt concrete handvatten voor de stappen die we als organisatie in de toekomst moeten maar ook willen zetten.”

Werkwijze

Iedere vijf jaar evalueert een onafhankelijke commissie van deskundigen het functioneren van de WRR. Behalve dat de commissie kennisnam van de verschillende WRR-publicaties en relevante documenten sprak zij met 40 personen. Ter voorbereiding op de evaluatie schreef de WRR een Zelfstudie. Hiermee voorzag de WRR de evaluatiecommissie van relevante achtergrondinformatie voor haar werkzaamheden. Ook vindt de WRR het van groot belang om met behulp van deze zelfstudie kritisch naar zijn eigen functioneren te kijken. Tot slot werd de evaluatiecommissie in de zelfstudie expliciet gevraagd over een aantal uitdagingen mee te denken.

Samenstelling evaluatiecommissie

De commissie bestond uit prof. dr. Vinod Subramaniam (voorzitter), voorzitter College van Bestuur Universiteit Twente. De leden van de commissie waren prof. dr. Semiha Denktaş, hoogleraar Gezondheidspsychologie/Chief Diversity Officer Erasmus Universiteit Rotterdam, drs. Jetta Klijnsma, Commissaris van de Koning Provincie Drenthe en prof. dr. Geertrui Van Overwalle, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Katholieke Universiteit Leuven. De commissie werd ondersteund door dr. Gijsbert Werner.