WRR start nieuw project ‘De deskundige overheid’

De roep om meer regie en inhoudelijke sturing bij de overheid is door dossiers als de coronapandemie, volkshuisvesting en energietransitie de laatste jaren steeds luider geworden. Er bestaan echter grote twijfels of de overheid nog wel beschikt over voldoende deskundigheid om die meer inhoudelijke en sturende rol te vervullen. Het project ‘De deskundige overheid’ gaat over de vraag welke kennis en competenties de overheid (weer) in huis moet hebben.

In de afgelopen decennia is flink bezuinigd op het overheidsapparaat en overheerste de idee dat de overheid bescheiden moest zijn in haar ambities. De tijd van bezuinigingen is voorbij, en vandaag de dag wordt weer gepleit voor een overheid die actief een inhoudelijke en sturende rol speelt. De vraag is echter of de overheid wel de kennis en deskundigheid in huis heeft om die meer inhoudelijke en sturende rol met succes te vervullen. Dit adviesproject gaat daarom over de volgende vraag: gezien de grote opgaven waarvoor overheid en samenleving staan, wat is het (type van) deskundigheid die de overheid in ieder geval (weer) in huis moet hebben? En hoe zorgen we ervoor dat de overheid niet alleen goede mensen in dienst heeft en houdt, maar ook zo is ingericht dat die kennis en kunde daadwerkelijk effectief worden ingezet? Bij deze vragen richt de WRR zich op zowel de landelijke overheid als de lokale overheid.

Over het werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.