WRR agendeert thema kantelende wereldorde

De WRR heeft het project kantelende wereldorde toegevoegd aan zijn werkprogramma. Met dit project agendeert de WRR de geopolitieke verschuivingen die momenteel in de wereld plaatsvinden. Hiermee beoogt de WRR de perspectieven op een nieuwe, multipolaire, wereldorde te verbreden en zo handvatten te bieden voor toekomstig buitenlandbeleid en de positionering van Nederland.

De huidige wereld kenmerkt zich door grote onzekerheid, ingrijpende transities, geweld tussen staten en multipolariteit (invloedrijke landen of regio’s). Diverse centra van macht zetten in op fundamentele veranderingen en testen geopolitieke instrumenten om die verandering te realiseren en nieuwe afhankelijkheden te creëren. Energie, voedsel maar ook cyber en desinformatie zijn voorbeelden van een geopolitieke realiteit waarin nieuwe tonelen van macht dominant worden. Aan de hand van dergelijke tonelen van macht onderzoekt de WRR de ontwikkelingen en de betekenis voor de positie van Nederland in de wereld. Hoe beïnvloeden die onze verbondenheid met internationale organisaties en andere landen? Hoe kan de Nederlandse regering zich het best positioneren en organiseren in een wereld van toenemende geopolitieke rivaliteit?

Over het werkprogramma

De WRR heeft tot taak om de regering en het parlement wetenschappelijk en onafhankelijk advies te geven over ontwikkelingen die de samenleving op de lange termijn kunnen beïnvloeden. De WRR wijst de regering op tegenstrijdigheden en verwachte knelpunten, formuleert probleemstellingen over grote beleidsvraagstukken en stelt beleidsalternatieven voor. Om te komen tot een goed werkprogramma legt de WRR zijn oor regelmatig te luisteren bij bewindslieden, beleidsmakers, politici, wetenschappers en het maatschappelijk veld.