Discussiebijeenkomst over kennisagenda AI

Het Institute for Advanced Study (IAS) van de Universiteit van Amsterdam en de WRR organiseren op 16 maart 2022 een discussiebijeenkomst over Artificiële Intelligentie (AI). De aanleiding voor de bijeenkomst is de publicatie van het WRR-rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie.

Een belangrijke aanbeveling in het WRR-rapport is de noodzaak voor de overheid om de eigen kennis over AI en de implicaties van inzet te versterken. Deze voor de overheid broodnodige kennis moet dan wel beschikbaar zijn en ‘ergens vandaan komen’. In ieder geval is dat vanuit de wetenschap.

Kennisagenda

De deelnemers gaan met elkaar in gesprek over de inhoud van een vorm te geven kennisagenda. Een kennisagenda waar Den Haag mee aan de slag zou moeten gaan. En waar wetenschappers een rol bij spelen en ook nieuwe wetenschappelijke vraagstukken uit kunnen ontstaan. Waar moet de overheid oog voor hebben bij het verstevigen van de eigen kennis? Wat betekent dit voor de beschikbare wetenschappelijke kennis en lopende projecten? Maar ook wat het impliceert voor mogelijk nieuw op te zetten wetenschappelijk onderzoek? 

Thema’s

Er staan drie thema’s centraal tijdens de bijeenkomst: voorbij de AI-verordening, digitale soevereiniteit en contextualisering van AI als systeemtechnologie. Het eerste thema behelst de ethische, juridische, sociale en politieke aspecten van AI. Het tweede thema gaat over soevereiniteit. Met de Europese geopolitieke positionering vis-a-vis China en de Verenigde Staten lijkt het vraagstuk van soevereiniteit voor Nederland vooral een internationale, Europese zaak te zijn. Het derde thema behandelt de vraag wat voor soort technologie AI is en welke richtingen de ontwikkelingen op gaan. Welke specifieke en onderscheidende eigenschappen heeft AI? Hoe verhoudt het zich (daardoor) tot andere technologieën en het maatschappelijk gebruik? Welke kansen en risico’s brengt dat met zich mee?

Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie

Het rapport Opgave AI. De nieuwe systeemtechnologie is het resultaat van de adviesaanvraag van de regering over de ‘impact van AI op publieke waarden’. Leidend bij de beantwoording van de adviesaanvraag is het uitgangspunt dat AI een systeemtechnologie is, te vergelijken met elektriciteit en de verbrandingsmotor. Een systeemtechnologie heeft een langdurige en grootschalige invloed en niet te voorziene effecten. Daarom is een integrale aanpak vereist, met intensieve betrokkenheid van de overheid.