Kabinetsreactie WRR-rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen

Het kabinet heeft zijn reactie op het WRR-rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid vastgesteld.

Reactie

In de reactie onderschrijft het kabinet onder andere de noodzaak tot een samenhangend defensie- en veiligheidsbeleid. "Het kabinet is het daarom met de WRR eens dat van ‘verkokering’ in de aanpak van de interne en externe veiligheid geen sprake mag zijn. Tussen de betrokken departementen wordt nauw samengewerkt, ook op het niveau van strategie en beleid."  

Ook het belang van een intensieve samenwerking met en investeringen in de EU en de Navo wordt door het kabinet benadrukt: "Er is alle aanleiding toe om voortvarend door te gaan op de ingeslagen weg van Europese veiligheidssamenwerking. Nederland zal de versterking en vernieuwing van de krijgsmacht samen met bondgenoten en partners vorm geven."

Over het rapport

De veiligheidsomgeving van Nederland is verslechterd. De WRR adviseert om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit een geïntegreerde veiligheidsstrategie die de interne en externe veiligheid omvat. Het rapport Veiligheid in een wereld van verbindingen is op 10 mei 2017 aangeboden aan de minister-president en de minister van Defensie. Het toenmalige demissionaire kabinet besloot de inhoudelijke reactie over te laten aan het volgende kabinet.

WRR-input Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken Tweede Kamer

Op 23 april 2018 bespreekt de Vaste Commissie Buitenlandse Zaken de geïntegreerde Buitenland- en Veligheidsstrategie 2018-2022 met WRR-projectcoördinator Huub Dijstelbloem. Dit is zijn input voor dit gesprek.