Veiligheid in een wereld van verbindingen. Een strategische visie op het defensiebeleid

De veiligheidsomgeving van Nederland is verslechterd. De WRR adviseert om de toekomst van de krijgsmacht vorm te geven vanuit een geïntegreerde veiligheidsstrategie die de interne en externe veiligheid omvat. Dit vraagt naast een strategisch defensiebeleid ook versterking van buitenlandbeleid en van ontwikkelingssamenwerking. Deze verdienen versterking om Nederland strategisch te equiperen voor de (toekomstige) geopolitieke situatie.

Click here for the English version: Security in an Interconnected World

Vergroot afbeelding Cover R98 Veiligheid 250x375
Beeld: © WRR

Samenwerkingsverbanden

Binnenlandse en buitenlandse (veiligheids)politiek moeten meer met elkaar samenhangen en elkaar versterken om Nederland strategisch te laten bijdragen in Noord-Atlantische en Europese samenwerkingsverbanden. Voor het defensiebeleid blijven NAVO en EU de voornaamste kaders. Een doeltreffend Nederlands veiligheidsbeleid moet beantwoorden aan de internationale vervlechting van onze samenleving.

Krijgsmacht

Voor Nederland is het van groot belang te blijven investeren in het versterken van de internationale rechtsorde en in voorwaarden en omstandigheden waaronder landen zich sociaaleconomisch, rechtsstatelijk en politiek kunnen ontwikkelen. De laatste jaren is er een groeiend aantal voornemens om extra investeringen in de krijgsmacht te doen. De noodzaak van extra budgettaire ruimte wordt veelvuldig onderstreept, maar problematisch is dat de toezeggingen vooralsnog vooral inspanningen betreffen.

Kernbegrippen

Drie begrippen moeten centraal staan in het veiligheidsbeleid om de hernieuwde focus voor defensiebeleid en de krijgsmacht in het bijzonder aan te brengen. In de eerste plaats national security, dat wil zeggen de veiligheid van het land als geheel. In de tweede plaats de flow security. Voedsel, grondstoffen en andere goederen maar ook diensten moeten via verbindingsroutes ongestoord kunnen aankomen, of worden geëxporteerd; hetzelfde geldt voor essentieel dataverkeer, dat zowel fysiek als elektronisch kan worden verstoord. In de derde plaats human security. Deze omvat niet alleen iemands persoonlijke situatie, maar ook de mate waarin mensen vertrouwen kunnen stellen in voor hen vitale overheidsdiensten en maatschappelijke omstandigheden.