Externe evaluatie van de WRR

Hoe functioneert de WRR in de huidige omgeving, hoe vervult de WRR zijn taken en wat is de beleidsmatige, wetenschappelijke en maatschappelijke impact van zijn werkzaamheden? Deze en andere vragen worden om de vijf jaar aan de orde gesteld door een externe evaluatiecommissie. In Meer dan ooit nodig doet de commissie Bijker verslag van zijn bevindingen over de periode 2013-2017.

Prof. Wiebe Bijker overhandigt het evaluatierapport over de WRR aan de minister-president Mark Rutte

Het evaluatierapport is eeder deze maand door de dhr. Bijker aangeboden aan de minister-president.

Werkwijze

De WRR heeft in januari 2017 de opdracht aan een externe commissie gegeven om een evaluatie over de periode 2013-1017 te schrijven. Onder leiding van prof. dr. ir. Wiebe Bijker heeft de commissie kennisgenomen van de rapporten, verkenningen, policy briefs en overige output van de WRR in de onderzochte periode. Daarbij is gebruik gemaakt van de door de WRR aangereikte documentatie: de ‘Interne startnotitie evaluatie’, de evaluaties van (deelprojecten) en bijbehorende rapportages over de doorwerking in beleid (Kamerstukken) en (sociale) media. De commissie heeft vervolgens met ruim dertig personen gesproken.

Samenstelling evaluatiecommissie

De commissie bestond uit prof. dr. ir. Wiebe E. Bijker (voorzitter van de commissie), Emeritus hoogleraar Techniek & Samenleving, Maastricht University. De leden van de commissie zijn prof. dr. Bea Cantillon, Directeur Centrum voor Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen), Mr. Tjibbe Joustra, Voorzitter Onderzoeksraad voor de Veiligheid, Prof. Bas ter Weel, Algemeen directeur SEO Economisch Onderzoek / hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam. De commissie is ondersteund door dr. Peter de Goede.