Presentatie Van opvang naar integratie van asielmigranten

Door gelijktijdig te werken aan huisvesting, taalverwerving, opleiding en werk verliezen overheden bij de integratie van asielmigranten met een status zo min mogelijk kostbare tijd. Dat staat in de Policy Brief Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten die op 16 december is gepresenteerd. Deze publicatie is een gemeenschappelijk product van het SCP, het WODC en de WRR, opgesteld in samenwerking met Regioplan.

Momenteel gaat de aandacht vooral uit naar de problemen rond de lokale opvang van nieuwe groepen asielzoekers. Tegelijkertijd dringt zich een tweede fundamentele beleidsopgave op, namelijk de integratie van asielmigranten aan wie een verblijfsvergunning voor de Nederlandse samenleving wordt verleend. De Policy Brief richt zich op deze categorie asielmigranten die statushouders worden genoemd. Hierin worden aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat een grote groep statushouders langdurig afhankelijk wordt van de bijstand, zoals nu nog te vaak gebeurd.

De publicatie is onder meer gebaseerd op een unieke cohortstudie naar de positie van 33.000 in Nederland geregistreerde asielmigranten die tussen 1995 en 1999 een verblijfsvergunning kregen en minimaal tot 2011 in Nederland verbleven. Daarnaast is onderzoek verricht in elf gemeenten naar de huidige praktijk van de integratie van statushouders. Het betreft Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Deventer, Eindhoven, Goes, Heerenveen, Nijmegen, Rotterdam en Zwolle.

Regioplan

Tevens is van Regioplan verschenen: De integratie van statushouders in Nederlandse gemeenten: problemen en oplossingsrichtingen. In opdracht van de WRR onderzocht Regioplan de integratie van statushouders in elf Nederlandse gemeenten, met speciale aandacht voor huisvesting, onderwijs en werk. Het onderzoek is opgezet aan de hand van het volgende stramien: probleemverkenning, beleidspraktijk, oplossingsrichtingen en succesvolle voorbeelden. In het onderzoek worden tevens aanbevelingen gedaan ten behoeve van een meer effectief integratiebeleid voor deze groep.

De policy brief is op 16 december 2015 door WRR-raadslid Godfried Engbersen namens de onderzoekers overhandigd aan Jantine Kriens (voorzitter VNG).