Meer veerkracht in samenleving nodig bij aanpak coronacrisis

De coronacrisis heeft grote economische, maatschappelijke en politieke gevolgen. Hoewel er in ons land veel goed is gegaan tijdens deze crisis, signaleert de WRR ook een opeenstapeling van financiële en gezondheidsrisico’s bij kwetsbare mensen, een beperkt incasseringsvermogen van het bedrijfsleven en een moeizame internationale samenwerking. Met zijn notitie Kwetsbaarheid en veerkracht wil de WRR de regering en het parlement ondersteunen bij de aanpak van de coronacrisis.

De raad denkt hierbij onder meer aan het vergroten van de kennis en capaciteit binnen de overheid, aanpassingen in de flexibele arbeidsmarkt en sociale zekerheid, een betere maatschappelijke inbedding van het bedrijfsleven, reflectie op het verloop van de versnelde digitalisering en meer schokbestendigheid tegen internationale verstoringen.

Voor de overheid ligt er de cruciale opdracht om de veerkracht van de samenleving te versterken, zodat ons land kan herstellen van de crisis en voorbereid is op toekomstige veranderingen. Dit is trouwens ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Internationale afstemming en solidariteit zijn hierbij onmisbaar.

In de WRR-notitie zijn de eerste reflecties verzameld op een situatie die nog volop in beweging is. De komende tijd zal de raad delen van deze reflecties verder uitdiepen.

Rol WRR tijdens coronacrisis

De WRR wil de regering en het parlement ondersteunen bij de aanpak van de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland. Daarbij gaat het, gelet op de taakstelling van de WRR, niet om suggesties voor kant-en-klare beleidsmaatregelen. De raad beoogt richting te geven aan de keuzes waar Nederland voor staat, zeker nu de toekomst met veel onzekerheden omkleed is.