Verinnerlijking van milieuverantwoordelijkheid in de Nederlandse chemische industrie: over de complexiteit van meervoudige processen

Working Paper nr. 5 - Frank Boons en Wouter Spekkink

In welke mate heeft het Nederlandse milieubeleid, zoals dat rond 1990 werd ingezet, geleid tot een verinnerlijking van het thema milieu in de Nederlandse chemische industrie? In welke mate heeft dit geleid tot verminderde milieubelasting, en kan deze beleidsstrategie derhalve worden gezien als een vruchtbaar handelingsperspectief in de huidige context? Drie mogelijke scenario's van verinnerlijking komen aan bod: verdampen (thematiek is verwaterd, geen structurele effecten), vertalen (concepten uit milieubeleid zijn vertaald in een andere richting dan oorspronkelijk bedoeld), verankeren (verinnerlijking succesvol). De auteurs zien over de afgelopen twintig jaar een forse reductie in milieubelasting vanuit de chemiesector. Op basis van een media-analyse zien ze tevens een verschuiving van focus op optimalisatie naar meer aandacht voor systeeminnovaties

De serie 'Working Papers' omvat studies die in het kader van de werkzaamheden van de WRR tot stand zijn gekomen. De verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ingenomen standpunten berust bij de auteurs.