Video Kiezen voor houdbare zorg


In deze animatievideo wordt de voice-over ondersteund door gestileerde vormen en bewegende iconen van bijvoorbeeld ziekenhuizen, mensfiguren en eurotekens die de gesproken tekst kracht bij zetten.


VOICE-OVER: "De gezondheidszorg in Nederland presteert over het algemeen goed. Onze zorg is vaak van hoge kwaliteit. En goed toegankelijk. Dat willen we in de toekomst zo houden.
En, waar dat nu nog niet zo is, verbeteren.

We gebruiken echter steeds meer zorg. Want de medische technologie ontwikkelt zich snel waardoor er ook steeds meer mogelijk is. Bovendien vergrijst de bevolking en komen chronische zieken vaker voor. Dat vraag steeds meer middelen en mensen waardoor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg onder druk komen te staan. Want, op dit moment,
werkt al één op de zeven Nederlandse werkenden, in de zorg. En dat zou in 2060, meer dan
één op de drie kunnen worden. Het is maar de vraag of we zoveel mensen beschikbaar hebben. En bovendien kost het ook steeds meer.

De komende decennia, moet Nederlanders naar verwachting, alle welvaartsgroei inzetten om die toename van zorg te kunnen betalen. Dat zet ook druk op het maatschappelijk draagvlak. Mensen vinden dat zorg hen al té veel kost. En vragen zich af, of goede zorg, nog wel voor hén beschikbaar zal zijn.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft onderzocht hoe de zorg, ook in de toekomst, houdbaar kan blijven. De belangrijkste conclusie van de WRR is dat we op een andere manier prioriteiten moeten gaan stellen.

We moeten betere en scherpere keuzes gaan maken over de inzet en verdeling van mensen en middelen in de zorg. Daarbij moeten we kiezen voor zorg die onze gezondheid zoveel mogelijk bevordert. En die kwaliteit en toegankelijkheid van zorg versterkt waar dat nodig is. En dat we de personele, financiële en maatschappelijke houdbaarheid op peil en met elkaar in balans houden.

De aanbevelingen van WRR rusten op de drie peilers en zijn gericht aan de samenleving,
politiek en uitvoerende organisaties. Maatschappelijk draagvlak is onmisbaar voor het maken van keuzes in de zorg. Dat moeten we dus versterken. Bijvoorbeeld door maatschappelijk gedragen lange termijn visies en het meer betrekken van de burger.

Ook is het van belang dat de politiek scherpere keuzes maakt. Meer verantwoordelijkheid neemt en bijvoorbeeld op een meer verplichtende manier inzet op gezondheid en preventie.

Daarnaast moeten we het uitvoerend vermogen van de overheid en toezichthoudende instanties versterken. En de zorg die we  als samenleving opbrengen op een weloverwogen manier gaan afbakenen. Bijvoorbeeld door een duidelijke rolverdeling tussen zorginkopers politiek en toezichthouders.   

Zo houden we onze zorg ook in de komende jaren houdbaar.

Meer weten over de aanbevelingen van de WRR?

Lees het rapport: Kiezen voor houdbare zorg."

www.wrr.nl