Op koers: Evaluatie WRR 2003-2007

Begin mei 2007 heeft de voorzitter van de WRR de Commissie Van Rooij gevraagd een extern oordeel te geven over het functioneren van de WRR in de zevende raadsperiode, gecombineerd met een vooruitblik naar de achtste raad.

De commissie is van mening dat de WRR in de zevende raadsperiode zijn wettelijke taak goed heeft vervuld. De raad heeft daarbij op adequate wijze gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Rinnooy Kan uit 2001. Ondanks dit positieve oordeel ziet de commissie mogelijkheden voor de WRR om een volgende slag te maken en de successen van de zevende raadsperiode verder te kapitaliseren. Hiervoor heeft de commissie een aantal aandachtspunten en aanbevelingen geformuleerd.