Europa in Nederland

Nationale politici en beleidsmakers moeten het voortouw nemen om belangrijke Europese vraagstukken te identificeren. Ze moeten hun keuzes expliciet uitdragen en verantwoorden. Alleen dan zullen Nederlanders in de toekomst nieuw EU-beleid als legitiem ervaren. Tot deze conclusie komt de WRR in zijn rapport Europa in Nederland (rapport nr. 78, 2007).

Click here for the English version of WRR report no. 78: Rediscovering Europe in the Netherlands.

Vergroot afbeelding Cover R78 Europa in Nederland 250x375
Beeld: © WRR

Een toekomstbestendig beleid

In het referendum van juni 2005 wees de Nederlandse bevolking het Europees Grondwettelijk Verdrag af. Daarop vroeg de regering de WRR om een advies over manieren om de politieke en maatschappelijke verankering van het EU-beleid in Nederland te versterken. De raad biedt in het rapport een palet aan instrumenten voor een toekomstbestendig Nederlands EU-beleid. De voorstellen zijn erop gericht Europa in Nederland inhoudelijker, zichtbaarder en vooral politieker te maken.

Strategische rol minister-president

Zo zouden in de Nederlandse Grondwet waarborgen moeten worden opgenomen over betekenis en doel van het Nederlands EU-lidmaatschap. Ook spreekt de WRR zich uit voor een meer strategische rol van de minister-president bij Europese zaken en bepleit hij de optie van een preferendum in plaats van een referendum. In zo’n preferendum krijgt de burger vroegtijdig meerdere inhoudelijke alternatieven voorgelegd, in plaats van een simpele ja/nee-vraag achteraf.

De WRR brengt dit rapport uit op verzoek van de regering.