Naar een Europabrede Unie

De Europese Unie moet duidelijker prioriteiten stellen ten aanzien van de toetredingseisen waar­aan de kandidaat-lidstaten uit Midden- en Oost-Europa moeten voldoen. Hiernaast noopt de uitbreiding ertoe om tijdig het gemeenschappelijke landbouwbeleid en het cohesiebeleid van de EU te herzien. Dit is de kern van het rapport Naar een Europabrede Unie (rapport nr. 59, 2001).

Click here for the English version of WRR report no. 59: Towards a pan-European Union.

Vergroot afbeelding Cover R59 Naar een Europabrede Unie 250x375
Beeld: © WRR

Toetreding op basis van een kernaquis

Er bestaat zorg of de toetredende landen wel in staat zijn de regels van de EU (het acquis) in volle omvang over te nemen. Voor bepaalde beleidsgebieden moet daarom een onderscheid worden gemaakt tussen een niet-onderhandelbaar kernacquis en een restacquis, waarvoor bij toetreding een geleidelijk invoeringstraject moet worden vastgelegd. Zo wordt, volgende de WRR, spoedige toetreding van een aantal kandidaten mogelijk zonder dat de belangrijke verworvenheden van de Unie worden aangetast.

Modernisering landbouw- en cohesiebeleid

Met het oog op de uitbreiding dient de EU het gemeenschappelijk landbouwbeleid te moderniseren. Het landbouwbeleid van de EU moet zich vooral richten op een vraaggeoriënteerde (kwaliteits)productie. Ook is het noodzakelijk het cohesiebeleid te vernieuwen, door dit te richten op het economische ontwikkelingspotentieel van de minder welvarende lidstaten.