Doorgroei van arbeidsparticipatie

Een doorgroei van de arbeidsparticipatie in de komende tien à twintig jaar is wenselijk en in beginsel ook mogelijk. Op de meeste terreinen zijn de beleidsmogelijkheden hiervoor nog niet uitgeput. Ziekte en arbeidsongeschiktheid vormen echter wel een grote bedreiging. Dit staat in het WRR-rapport Doorgroei van arbeidsparticipatie (rapport nr. 57, 2000).

Vergroot afbeelding Cover R57 Doorgroei van arbeidsparticipatie 250x375
Beeld: © WRR

Hogere arbeidsdeelname vrouwen, laaggeschoolden en ouderen noodzakelijk

Op het gebied van zorg, schoolbaarheid en verkeerscongestie is er nog voldoende beleidsruimte om mogelijke knelpunten voor een hogere arbeidsparticipatie te voorkomen of te verzachten. Wel vergt een vrijwel volledige arbeidsparticipatie een hogere arbeidsdeelname van vrouwen, laaggeschoolden en ouderen. Vooral de komende veroudering van de beroepsbevolking noopt tot aanvullend beleid.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid als bedreiging

Waar het gaat om ziekte, arbeidsuitval en arbeidsongeschiktheid zijn er aanzienlijke knelpunten. Hier is het urgent om in te grijpen in de bestaande regelingen. Het is in de eerste plaats noodzakelijk dat preventie en direct ingrijpen in het voortraject van het ziekteverzuim centraal komen te staan.