Generatiebewust beleid

Ondanks de vergrijzing kan de Nederlandse verzorgingsstaat ook in de toekomst houdbaar zijn. Voorwaarde hiervoor is wel dat een ‘generatiebewust’ beleid wordt gevoerd, dat consequent rekening houdt met de effecten van beleidsbeslissingen voor de nu jonge én voor toekomstige generaties. Dat is de conclusie van de WRR in het rapport Generatiebewust beleid (rapport nr. 55, 2000).

Click here for the English summary of WRR report no. 55: Generationally-aware policy.

Vergroot afbeelding Cover R55 Generatiebewust beleid 250x375
Beeld: © WRR

Verhouding tussen generaties

Het WRR-rapport bevat een brede analyse van de verhouding tussen generaties. Hierbij komen overdrachten aan de orde zoals de collectief gefinancierde stelsels voor pensionering en zorg, maar ook onderwijs, technologische ontwikkeling en de ontwikkeling van de milieukwaliteit. Verdelingsvraagstukken moeten niet slechts in het heden worden bezien, maar ook met het oog op de lange termijn, over huidige en toekomstige generaties.

Aanbevelingen voor generatiebewust beleid

De raad doet enkele concrete aanbevelingen voor een generatiebewust beleid. Problemen zouden onder andere kunnen worden voorkomen door de staatsschuldquote te verlagen. De WRR suggereert ook om in de toekomst een AOW-bijdrage te vragen van draagkrachtige 65-plussers. Andere aanbevelingen betreffen de verhoging van de arbeidsparticipatie, met name bij ouderen en vrouwen, en vasthouden aan goede onderwijsvoorzieningen voor de jeugd.