Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek

Om een slagvaardig ruimtelijk beleid te kunnen voeren en beter te voorzien in de behoeften van strategische grootschalige projecten, dient de Rijksoverheid meer ruimtelijke planbevoegdheden te krijgen. Dit kan worden bereikt door de invoering van een grofmazige ‘ruimtelijke hoofdstructuur’. Aldus de WRR in het rapport Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek (rapport nr. 53, 1998).

Click here for the English summary of WRR report no. 53: Spatial Development Policy.

Vergroot afbeelding Cover R53 Ruimtelijke ontwikkelingspolitiek 250x375
Beeld: © WRR

Ruimtelijke hoofdstructuur

Binnen de ruimtelijke hoofdstructuur wordt vastgesteld welke gebieden en verbindingen belangrijk zijn voor het nationale beleid. Daarbinnen worden drie soorten gebieden onderscheiden: nationale projecten, ontwikkelingsgebieden en basisgebieden. In die gebieden wordt het rijksbeleid richtinggevend voor de regionale of lokale planvorming. In de overige gebieden kunnen lagere overheden meer mogelijkheden voor eigen planvorming krijgen.

Maatschappelijke dynamiek belemmert ruimtelijke planning

In het rapport werkt de WRR de grondbeginselen uit voor een ruimtelijke planning die beter aansluit op de maatschappelijke dynamiek. Door toenemende ruimteclaims maakt deze maatschappelijke dynamiek ruimtelijke planning in toenemende mate problematisch. Het huidige plansysteem moet daarom ingrijpend veranderen. Een grotere rol van de Rijksoverheid is daarbij onontkoombaar.