Ouderen voor ouderen: demografische ontwikkelingen en beleid

Als de naoorlogse geboortegolf met pensioen gaat, zal deze zichzelf meer moeten onderhouden dan de ouderen van nu. Dit is onontkoombaar in het licht van de verouderende bevolkingssamenstelling van Nederland. Bij ongewijzigd beleid komt de solidariteit tussen generaties in gevaar. Het is zaak hierop tijdig te anticiperen. Dat staat in het WRR-rapport Ouderen voor ouderen; demografische ontwikkelingen en beleid (rapport 43, 1993).

Vergroot afbeelding Ouderen voor ouderen
Beeld: © WRR

Individuele burgers dragen last vergrijzing

Bij ongewijzigd beleid zal de veroudering van de bevolking leiden tot een toename van de collectievelastendruk. Steeds minder mensen moeten de kosten opbrengen om steeds meer mensen te onderhouden. Dit druist in tegen het streven van de overheid om die collectieve lasten te verminderen. De WRR concludeert dat de extra last van de vergrijzing vooral zal moeten worden gedragen door de individuele burgers.

Veroudering bevolking onontkoombaar

Ook al lijkt het hoogtepunt van de veroudering nog ver weg, regering en sociale partners moeten op korte termijn nadenken over de effecten van de bevolkingsveroudering, vooral voor de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de pensioenen. Alleen wanneer de overheid tijdig de juiste maatregelen neemt, zijn de gevolgen van de bevolkingsveroudering te verzachten.