Milieubeleid: strategie, instrumenten en handhaafbaarheid

Het milieuvraagstuk is primair een gedragsprobleem. Milieuproblemen ontstaan doordat het milieu niet of onvoldoende meeweegt in het keuzegedrag van producenten en consumenten. Heffingen, privaatrechtelijke middelen en sociale regulering kunnen hierop grijpen. Daarbij is het van belang dat maatregelen op het juiste bestuursniveau worden genomen. Dat staat in het WRR-rapport Milieubeleid: strategie, instrumenten en handhaafbaarheid (rapport nr. 41, 1992).

Click here for the English summary of WRR report no. 41: Environmental policy: strategy, instruments and enforcement.

Vergroot afbeelding Cover R41 Milieubeleid 250x375
Beeld: © WRR

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke instrumenten meer kansrijk dan dwang

Tot nu toe heeft de overheid de milieuproblematiek vooral via de dwangrelatie benaderd. Niet alleen heeft dit geleid tot een opeenstapeling van overheidstaken, met alle handhavingsproblemen van dien. Ook kunnen gedragsveranderingen niet per decreet aan de samenleving worden opgelegd. De WRR adviseert om meer gebruik te maken van het potentieel van instrumenten die zich richten op transactie en overreding.

Kies juiste bestuurlijke schaal

Van groot belang voor een effectief en efficiënt milieubeleid is dat instrumenten op de juiste bestuurlijke schaal (lokaal, nationaal, internationaal) worden ingezet. De raad doet voorstellen om dit voor de internationale schaal via een actieve milieudiplomatie te bewerkstelligen. Milieubeleid moet bovendien worden beschouwd als een leerproces; de relatie tussen doeleinden, tijdpaden en ingezette instrumenten moet steeds opnieuw worden bezien.

De WRR brengt dit rapport over de relatie tussen milieu, economie en bestuur uit op verzoek van de regering.