Allochtonenbeleid

Het huidige minderhedenbeleid moet worden vervangen door een allochtonenbeleid dat erop is gericht de betrokken bevolkingsgroepen zelfstandig te maken en minder afhankelijk van overheidsvoorzieningen. Deelname aan arbeid is hiervoor een belangrijke voorwaarde, maar dit vraagt wel om investeringen in onderwijs, scholing en arbeid. Vooral omdat het aantal allochtonen in Nederland zal blijven toenemen. Dat staat in het WRR-rapport Allochtonenbeleid (rapport nr. 36, 1989).

Click here for the English summary of the 36th WRR-report: Immigrant Policy.

Vergroot afbeelding Cover R36 Allochtonenbeleid 250x375
Beeld: © WRR

Integratiebeleid als kern allochtonenbeleid

Omdat immigratie volgens de WRR een blijvend verschijnsel is, moeten allochtonen meer mogelijkheden krijgen om te participeren in de Nederlandse samenleving. Centraal in het allochtonenbeleid staat het integratiebeleid, gericht op arbeid, onderwijs en volwasseneneducatie. Hiernaast gaat het om vreemdelingenbeleid en cultuurbeleid.

Terugdringen werkloosheid essentieel voor slagen integratiebeleid

Deelname aan arbeid is een wezenlijke voorwaarde voor een succesvol integratiebeleid. Scholing en werkervaringsplaatsen zijn hiervoor van belang, evenals de invoering van een Wet Bevordering Arbeidskansen (analoog aan de Canadese 'Employment Equity Act'). Zo’n wet heeft de bedoeling werkgevers ertoe te brengen een evenredig aandeel allochtonen in dienst te hebben.

De WRR brengt dit rapport uit op verzoek van de regering.